Jaké jsou legislativní a ekonomické podmínky pro provoz fotovoltaických elektráren v České republice?

02.01.2024

Fotovoltaické elektrárny jsou zařízení, která využívají sluneční záření k výrobě elektřiny. Fotovoltaika je oblast, která se rychle rozvíjí a nabízí mnoho výhod pro výrobu a spotřebu obnovitelné energie. Nicméně, provozování fotovoltaických elektráren je také spojeno s řadou legislativních a ekonomických podmínek, které je nutné dodržovat a znát. V tomto článku si přiblížíme některé z nejdůležitějších aspektů, které se týkají fotovoltaiky v České republice.

Legislativní podmínky

Legislativní rámec pro provozování fotovoltaických elektráren v České republice je dán především Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., který upravuje podmínky podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Podle tohoto zákona je nutné pro provozování fotovoltaické elektrárny získat licenci pro podnikání v energetických odvětvích, která opravňuje k výrobě a dodávce elektřiny. Licence se uděluje Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na základě žádosti, která musí obsahovat potřebné doklady a splnit podmínky dle zákona. Licence se vydává na dobu neurčitou a je zpoplatněna správním poplatkem. V současné době je licence povinná pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, ale plánuje se zvýšení limitu na 50 kW.

Kromě licence je také nutné získat povolení k připojení výrobny elektřiny do distribuční soustavy, které vydává příslušný distribuční operátor. Připojení výrobny elektřiny je podmíněno technickými a bezpečnostními požadavky, které musí být splněny při návrhu a realizaci výrobny. Připojení výrobny elektřiny je také zpoplatněno podle ceníku distribučního operátora. Pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je možné využít zjednodušeného postupu připojení, který je rychlejší a levnější.

Dalším legislativním aspektem je stavební řízení, které je nutné absolvovat pro výstavbu výrobny elektřiny. Stavební řízení je řízeno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který stanovuje podmínky pro výkon stavební činnosti a ochranu stavebního řádu. Pro výstavbu výrobny elektřiny je obvykle nutné získat stavební povolení, které vydává stavební úřad na základě projektové dokumentace, která musí být zpracována autorizovaným projektantem. Stavební povolení je také zpoplatněno správním poplatkem. Pro výstavbu výrobny elektřiny na střeše nebo fasádě budovy je možné využít ohlašovací povinnosti, která je jednodušší a rychlejší.

Ekonomické podmínky

Ekonomické podmínky pro provozování fotovoltaických elektráren v České republice jsou dány především cenou elektřiny, kterou je možné získat za dodanou nebo spotřebovanou elektřinu. Cena elektřiny se skládá z několika složek, jako jsou:

  • Tržní cena elektřiny, která je určena nabídkou a poptávkou na trhu s elektřinou. Tržní cena elektřiny se může měnit v závislosti na čase, místě a typu elektřiny. Tržní cena elektřiny je zveřejňována na burze elektřiny OTE a.s. nebo na jiných platformách.
  • Podpůrná cena elektřiny, která je určena pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří splňují podmínky pro podporu dle energetického zákona. Podpůrná cena elektřiny je stanovena ERÚ pro každý rok a každý typ obnovitelného zdroje. Podpůrná cena elektřiny je garantována po dobu 15 let od uvedení výrobny do provozu. Podpůrná cena elektřiny se skládá z tzv. zeleného bonusu, který je příplatkem k tržní ceně elektřiny, a z tzv. zeleného tarifu, který je pevnou cenou elektřiny. Výrobce elektřiny si může zvolit, zda bude uplatňovat zelený bonus nebo zelený tarif. Podpůrná cena elektřiny je financována z tzv. podpůrné služby, kterou platí všichni odběratelé elektřiny v České republice.
  • Kompenzační mechanismus, který je určen pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří využívají tzv. vlastní spotřebu elektřiny. Vlastní spotřeba elektřiny znamená, že výrobce elektřiny spotřebovává elektřinu z vlastní výrobny na stejném místě a v témže čase, kdy ji vyrobil. Vlastní spotřeba elektřiny je výhodná, protože výrobce elektřiny nemusí platit poplatky za distribuci, přenos a systémové služby elektřiny. Kompenzační mechanismus znamená, že výrobce elektřiny dostane od distribučního operátora finanční odměnu za každou kWh elektřiny, kterou spotřeboval z vlastní výrobny. Výše kompenzačního mechanismu je stanovena ERÚ pro každý rok a každý typ obnovitelného zdroje. Kompenzační mechanismus je financován z tzv. kompenzační služby, kterou platí všichni odběratelé elektřiny v České republice .

Závěr

Fotovoltaické elektrárny jsou moderní a perspektivní zdroje energie, které přinášejí mnoho výhod pro výrobu a spotřebu obnovitelné energie.